Hvem er slutbruger?

Ved slutbruger forstås: Den husholdning (eller privatperson) eller virksomhed eller private eller offentlige institution, som er den sidste bruger af udstyret, før det bliver til affald.

Det er væsentligt at identificere, hvorvidt et produkt har slutbrugere i erhverv eller husholdning. Denne skelnen knytter sig til affaldslogistikken og dermed til de returlogistiske pligter under producentansvaret.

Udstyr til slutbruger husholdning
Udstyr til slutbruger erhverv

Elektrisk og elektronisk udstyr der er specifikt fremstillet til anvendelse i private husholdninger, herunder udstyr af samme art og mængde som anvendes i private og offentlige institutioner, fx. en almindelig kaffemaskine.

Elektrisk og elektronisk udstyr der er specifikt fremstillet til anvendelse i offentlige institutioner og private virksomheder. Elektrisk og elektronisk udstyr som ikke er udstyr til private husholdninger.

Slutbruger husholdning

Udstyr, der defineres som slutbruger husholdning, ender normalt i den affaldsstrøm, hvor kommunen står for indsamlingen fra borgerne, f.eks. via genbrugspladser. Kommunen opdeler elskrot i 5 affaldsfraktioner. Herefter er det producenternes og importørernes opgave at afhente dette elskrot fra kommunen og sikre den videre bortskaffelse.

I tilfælde hvor kommunen skønner, at der er tale om en større (ensartet) mængde affald end der vil fremkomme fra en almindelig husholdning, kan kommunen afvise at modtage dette. Affaldet kan i sådanne tilfælde afleveres til producentordningernes egne opsamlingspladser.

Slutbruger erhverv

For udstyr, der defineres som slutbruger erhverv, spiller kommunen ikke en rolle som det er tilfældet for slutbruger husholdning. Når slutbrugeren er erhverv, er det producenten og importøren selv, der som udgangspunkt står for indsamlingen af udstyret fra brugervirksomheden og for den efterfølgende bortskaffelse. Alternativt kan producenten lave en aftale med køber, om at denne selv skal sikre at bortskaffelsen af affaldet sker miljømæssigt korrekt - dette kaldes "ansvarsoverdragelse".

 

Sidst redigeret: 02. marts 2011

Mere information:

Dual-Use

Udstyr der ikke er specifikt fremstillet til erhvervsbrug, men som bruges i erhverv i en sådan mængde, at det ikke kan sidestilles med husholdnings-udstyr. PC'er er typisk dual use-udstyr.

Læs her hvordan den type udstyr skal registreres.

DUAL USE - Miljøstyrelsens vejlendende udtalelse


Kategorier og fraktioner i bekendtgørelsens bilag 2

Læs om ansvarsoverdragelse

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1780 København V  |  Tel: (+45) 3377 9191  |  Fax: (+45) 3377 9100  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 2902 8842