OPHØR, ÆNDRING OG FUSION

Producenter og importører, der ophører som virksomhed eller ikke længere markedsfører registreringspligtige produkter, skal slettes fra DPA-Systems producentregister. På samme måde skal DPA-System have besked, hvis en registreret virksomhed skifter bemyndiget repræsentant, ændrer kollektiv ordning, fusionerer eller ændrer ejerskab. DPA-System skal altid underrettes skriftligt.

Ofte er det de kollektive ordninger, der varetager kontakten til DPA-System på vegne af deres kunder - dog kræver en sletning i registret altid en skriftlig anmodning til DPA-System fra producenten selv. Det er ikke muligt at blive slettet med tilbagevirkende kraft.

Når en virksomhed bliver slettet fra registret er det ikke længere lovligt for virksomheden at markedsføre elektriske og elektroniske produkter i Danmark.

Ændring i form af skift af producentordning

Producenter og importører kan skifte mellem ordninger: fra kollektiv til kollektiv og fra individuel til kollektiv eller vice versa. I tilfælde hvor en producent eller importør udtræder af en ordning og/eller indtræder i en ny ordning, skal producenten/importøren meddele dette skriftligt til DPA-System.

Hvad angår producenter og importører som markedsfører udstyr til 'slutbruger husholdning' har skift mellem ordninger forskellige konsekvenser for tildeling af elskrot alt afhængig af, hvornår på året flytningen foregår.

Ændring i form af skift af bemyndiget repræsentant

Virksomheder i andre EU-lande, der ikke er etableret i Danmark og derfor har en bemyndiget repræsentant i Danmark til at varetage deres producentansvar kan skifte repræsentant, på hvilket tidspunkt de måtte ønske – også inden for indberetningsperioden.

Fusionering af virksomheder

Ophører en virksomhed fx pga. en fusion er der forskellige regler for ny registrering og opdatering i DPA-Systems producentregister. Reglerne er styret af, hvilket CVR-nummer producenten eller importøren vælger at benytte, når den fusionerede virksomhed registrerer sig hos Erhvervsstyrelsen.

Producenten eller importøren har pligt til at underrette DPA-System skriftligt i de tilfælde, hvor der sker en ændring i anvendelsen af CVR-nummer.


Sidst redigeret: 19. november 2014
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842