Lovgivningen i EU

EU-reglerne om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electric and Electronic Equipment) omfatter det såkaldte WEEE-direktiv som senest er revideret 2012.

WEEE-direktivet pålægger alle EU-medlemslandene at indføre regler om indsamling og behandling samt nyttiggørelse af affald fra elektrisk udstyr. Det er herefter producenter og importører, der afholder alle udgifter til håndtering og behandling af elskrot.

Direktivets krav til producenter og importører

  • Alle, der markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr, skal registreres i nationalstatens producentregister.
  • Der skal årligt indberettes markedsførte-, tilbagetagne- og behandlede mængder til det nationale register.
  • Alle omfattede produkter skal mærkes med piktogrammet med en overkrydset skraldespand.
  • Alle udgifter til håndtering af udtjent elektrisk udstyr skal afholdes af producenterne, ligesom der skal stilles sikkerhed for fremtidige udgifter til håndteringen.
Sidst redigeret: 09. oktober 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842