Historie og formål 

Med det formål at forebygge og reducere affaldsmængder fra elektrisk og elektronisk udstyr (EE-udstyr), samt at fremme genbrug og genanvendelse for at mindske ressourceforbruget, formulerede EU Kommissionen allerede tilbage i 1998 det første udkast til et direktiv som skulle minimere miljøbelastningen fra elskrot. Direktivet blev endeligt vedtaget i 2002. Det er udformet efter producentansvarsmodellen, hvor producenter - og importører - skal tage ansvar for deres produkter også i bortskaffelsesfasen. Udover et ønske om at forebygge affaldsmængderne og ressourceoptimere produktudviklingen, indeholder direktivet målkrav om indsamling og nyttiggørelse af EE-udstyr, når det forfalder som elskrot.

Fra EU til Danmark

WEEE Direktivet ( Waste Electrical and Electronic Equipment) fastsætter fælles EU-regler om håndtering af elskrot. Reglerne er begrundet i miljø- og ressourcehensyn og har til formål at begrænse mængden af elskrot, som skal bortskaffes. Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille miljøvenlige produkter, og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse. WEEE Direktivet har således fokus på både produktionsdesign, markedsførte mængder og bortskaffelse af EE-udstyr.

WEEE Direktivet understøttes af RoHS-direktivet (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances) som begrænser eller forbyder anvendelsen af en række skadelige stoffer i EE-udstyr.

Læs nærmere om lovgivningen på de følgende sider.

Sidst redigeret: 21. august 2014
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842